June 2022

W boson อาจแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ถ้าใช่ อาจบ่งบอกถึงฟิสิกส์ใหม่

W boson อาจแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ถ้าใช่ อาจบ่งบอกถึงฟิสิกส์ใหม่

การวัดมวลอนุภาคย่อยใหม่ทำให้เกิดความตื่นเต้น — และคำถาม มีบางอย่างผิดปกติกับมวล การวัดมวลใหม่ของอนุภาคมูลฐาน W boson ได้ท้าทายความคาดหวัง ผลที่ได้บ่งบอกถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในทฤษฎีที่แข็งแกร่งของนักฟิสิกส์เกี่ยวกับชิ้นส่วนพื้นฐานของโลกของเรา หรือที่เรียกว่าแบบจำลองมาตรฐาน ทฤษฎีนั้นทำนาย W boson ที่มีมวลประมาณ 80,357...

Continue reading...